• ремонты здесь
 • Nyitvatartás

  Hétfő: 12:00-24:00
  Kedd: 12:00-24:00
  Szerda: 12:00-24:00
  Csütörtök: 12:00-24:00
  Péntek: 12:00-04:00
  Szombat: 12:00-04:00
  Vasárnap:  ZÁRVA

   

  Asztalfoglalás, információ:

  +36-52/688-050

   

  Jegyelővétel:

  A papír alapú jegyeket nyitvatartási időben a Roncsbárban is meg lehet váltani, de szinte minden koncertünkre online elővételi lehetőség is van, melyet a hivatalos facebook eseményeinkben megtaláltok! Fontos információ még, hogy elővételes koncertjegyet a koncertet megelőző napig lehet vásárolni, illetve a már megváltott belépőket nem áll módunkban visszaváltani!

   

  A koncertterembe való belépés előtt a ruhatár használata erősen ajánlott a vendégeink biztonsága érdekében!

   

  Adatkezelési szabályzat

  A Romkocsma Kft.

  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

  1. A tájékoztató célja, hatálya, az adatkezelők meghatározása

  A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Romkocsma Kft. adatkezelői tevékenységét, elveket és adatvédelmi intézkedéseket a hatályos jogszabályokkal összhangban. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: „GDPR”) által előírt, személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó tájékoztatásnak tömörnek, átláthatónak, érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

  Jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást, valamint a munkavállalói feladat ellátással összefüggő adatkezelésre vonatkozó szabályokat.

  Jelen tájékoztató értelmében Adatkezelőnek minősülnek a Romkocsma Kft üzletvezetői és tulajdonosai, Tóth Edit pedig általános Adatfeldolgozónak.

  Tóth Edit a Romkocsma Kft tagjainak megbízásából végez adatfeldolgozói feladatokat.

  Jelen tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelők által végzett valamennyi olyan adatkezelésre, amelynek során személyes adatok kezelése történik, függetlenül a személyes adatok jellegétől vagy az érintettek körétől. Érintettnek minősül az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli. A továbbiakban a kifejezést ebben az értelemben használjuk.

  A jelen tájékoztató személyi hatálya kiterjed az adatkezelők valamennyi munkavállalójára, továbbá - az adatfeldolgozóra.

  2. Általános rendelkezések

  Az illetékes Adatkezelők számos személyes adatot kezelnek tevékenységükkel összefüggésben. A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célhoz kötöttségét, az érintett személy részére pedig haladéktalanul tájékoztatást adunk a személyes adatai kezeléséről, annak feltételeiről. E tájékoztató célja, hogy az érintettek már személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy az illetékes Adatkezelők adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli.

  Az e tájékoztatóban foglaltakhoz az illetékes Adatkezelők minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartják magukat. Természetesen fenntartjuk a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, azonban ezt minden esetben az érintettek megfelelő tájékoztatása mellett végezzük.

  Amennyiben kérdés vagy észrevétel van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, azt az Adatkezelő email címén, vagy postai úton küldött levélben jelezhetik az Adatkezelő székhelyére címezve.

  Adatkezelési tevékenységünket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezései alapján alakítottuk ki.

  Adataink, elérhetőségeink a következők:

  Név:                              Romkocsma Kft

  Székhely:                      4030 Debrecen, Balogh Mihály u. 6/a.

  Cégjegyzékszám:         09-09-021784

  Adószám:                     23519358-2-09

  Telefonszám:               +36 52/688 050

  E-mail:                          roncsbar@gmail.com

  Adatfeldolgozó:

  Név: Tóth Edit

  E-mail cím: cz2004bt@gmail.com

  Adószám: 68007681-1-29

  3. A foglalkoztatottak adatainak kezelése

  A megállapodás aláírásával foglalkoztatottá váló érintettek esetében a megadott személyes adatok kezelése a megállapodás végrehajtásához szükséges. A foglalkoztatottak részére az Adatkezelő munkavégzési lehetőséget biztosít, ezzel összefüggésben – a szükséges mértékben – kezeli a foglalkoztatottak személyes adatait.

  A személyes adatok kezelője: a Romkocsma Kft illetékesei: tulajdonosok, üzletvezetők, Adatfeldolgozó

  Az adatkezelés célja: munkavégzési lehetőség biztosítása.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintettel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

  Az érintettek köre:  munkavégzésre megállapodást (szerződést) kötő személyek

  A kezelt személyes adatok köre:

  1. Vezetéknév, keresztnév, telefonszám, az érintett neme, születési dátuma, születési neve, végzettsége, állampolgársága, tartózkodási helye, levelezési címe, fő foglalkozása
  2. TAJ-szám, adóazonosító jel, legmagasabb iskolai végzettség, bankszámlaszám, üzemorvosi alkalmassági vélemény, tüdőszűrő eredmény amennyiben az ellátandó feladat jellege megköveteli.
  3. Ellátandó feladat (munkakör), napi munkaidő, munkadíj összege, valamint a munkaruha/egyéni védőeszköz viseléséhez szükséges személyes adatok („s-m-l-x-xl”) mértékben.

  Az adatkezelés időtartama:

  Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a munkaügyi iratnak minősülő dokumentumokat nem selejtezi, azokat jogszabályi rendelkezések szerint köteles megőrizni. Munkaügyi iratnak minősülnek a következő személyes adatokat tartalmazó iratok:

  Munkaszerződés, Tájékoztató, Adatváltozás nyilatkozat, Orvosi alkalmassági, Tüdőszűrő eredmény, Titoktartási nyilatkozat, Kiegészítő megállapodások konkrét munkákhoz, Jelenléti ív, Bérszámfejtési összesítő.

  Címzettek:

  A kezelt személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül kizárólag az erre felhatalmazott, munkakörükben érintett munkavállalói és tulajdonosai ismerhetik meg. A tagok személyes adatait továbbá az adatfeldolgozó és/vagy kijelölt munkatársai ismerhetik meg.

  Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul. Az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén nem jön létre érvényesen a munkaszerződés, illetve az érintett nem tud munkát végezni.

  Az érintett jogai röviden: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli)

  1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  2. kérelmezheti azok helyesbítését,
  3. kérelmezheti az adatok törlését a kötelező adatkezelés esetének kivételével. Az Adatkezelő az adatok törlésére irányuló kérelmet a megállapodás megszüntetésére irányuló kérelemnek fogja tekinteni;
  4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatokat ne kezelje),
  5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
  6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsák cégeink.
  7. megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk:

  Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Adatainkat fizikai és információtechnológiai védelemmel látjuk el.

  4. Üzleti partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése

  Az Adatkezelők számos üzleti partnerrel állnak kapcsolatban. E cégekkel, társaságokkal, vállalkozókkal rendszeres kapcsolatot tartanak együttműködésük javítása, a részükre nyújtott szolgáltatások minőségének fenntartása érdekében. Az üzleti partnerek kapcsolattartó adatait az Adatkezelő a következők szerint kezeli:

  A személyes adatok kezelője: Romkocsma Kft illetékes adatkezelői

  Az adatkezelés célja: üzleti kapcsolatok fenntartása, erősítése

  Az adatkezelés jogalapja: az üzleti partnerrel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

  A kezelt személyes adatok köre: név, elérhetőség (telefon, e-mail cím), székhely, (lakcím), adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, képviselő neve, címe.

  Az adatkezelés időtartama: a szerződéses kapcsolat fennállását követő 2. év végéig

  Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli)

  1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  2. kérelmezheti azok helyesbítését, pontosítását
  3. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatot ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
  4. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó iratokat zárt, biztonságos helyen tárolja, az elektronikusan tárolt iratokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védik. A megadott adatokat a fentieken túl kizárólag az Adatkezelő erre kijelölt munkatársai és az Adatfeldolgozó kezelhetik.

  5. Egyéb adatkezelések

  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

  6. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

  Adatainkat technikai rendszereinken és nyomtatott formátumban is az Adatkezelő telephelyén tároljuk. Az Adatkezelők a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

  b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

  c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

  d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

  Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében az Adatkezelő minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén –haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

  7. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

  Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában is szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül. Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

  Tájékoztatáshoz való jog:

  Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

  A tájékozódáshoz való jog írásban, az 2. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Amennyiben az Adatkezelő munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

  Az érintett hozzáféréshez való joga:

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

  Helyesbítés joga:

  E jog értelmében bárki kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

  Törléshez való jog:

  Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

  1.  személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  4. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
  5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a következők szerint. A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  A személyes adatok adatbázisból való törlése csak írásbeli kérelem esetén lehetséges, mely a kézhezvételt követő 30 napon belül történik. Az erre irányuló kérést a Romkocsma Kft-nek (4030 Debrecen, Balogh Mihály u. 6/a.), vagy e-mailben az Adatkezelő e-mail címére kell eljuttatni

  (roncsbar@gmail.com)

  Az adatkezelés korlátozásához való jog:

  Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

  Adathordozáshoz való jog:

  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja elektronikus formátumban vagy nyomtatott formátumban és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az Adatkezelő word vagy excel formátumban tudják teljesíteni az érintett ilyen kérését.

  Visszavonás joga:

  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  Eljárási szabályok:

  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

  Ha az Adatkezelők nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

  Kártérítés és sérelemdíj:

  Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

  Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

  Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

  A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.

   

  Debrecen, 2018. 05. 25.

 • отзывы